หน้าแรก
บุคลากร
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อ
 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
แผนงานโครงการ
โครงการประจำปี
กิจกรรมประจำปี
 
ติดต่อหน่วยงาน


กองนโยบายและแผน

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ฝ่ายแผนและงบประมาณ
ฝ่ายประสิทธิภาพองค์กร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานอธิการบดี (ศาลายา) ชั้น 4
เลขที่ 119/19 หมู่ 3  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร.02-4822174 ,02-4822176-78 ต่อ 370 แฟกซ์.02-4822174

Email : plan@bpi.mail.go.th

กลับหน้าหลัก