หน้าแรก
บุคลากร
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อ
 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ฝ่ายประสิทธิภาพองค์กร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
แผนงานโครงการ
โครงการประจำปี
กิจกรรมประจำปี
 
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสถาบันบัณฑอตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2560 - 2564 ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2560-2564 (สำหรับนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560-2564
แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ปฏิทินการดำเนินงานฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2559

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2559
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2562
สรุปภาพรวมแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2559

แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2558 - 2562 

แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2555 - 2559
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2555-2559
(ฉบับปรับปรุงครั้ง ที่ 2 สภาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีมติอนุมัติ  
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 เพื่อนำไปใช้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557 สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาหน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฎิบัติการของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (Video Conference)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 พ.ศ.2555 - 2557 (ฉบับปรับปรุง 2) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
ปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 255
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2555 - 2559
ประจำปีงบประมาณ 2557 (ผ่านมติเห็นชอบจากสภาฯ 27 ก.พ. 2556)

(เปลี่ยนแปลง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2555 - 2559
ประจำปีงบประมาณ 2556 (ผ่านมติเห็นชอบจากสภาฯ 27 ก.พ. 2556)

แผนปฎิบัติราชการและแผนปฎิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจำปี
งบประมาณ 2556

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ แผนปฎิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ
2556

ปฏิทินดำเนินงานฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2556

เอกสารการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2553 - 2556

การดำเนินการตามกระบวนการ PDCA
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2555-2559
แผนปฎิบัติการสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิต-
พัฒนศิลป์ พ.ศ.
2553 2556  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

การสำรวจข้อมูลผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกภายในประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรับปรุง 2)
<

กลับหน้าหลัก