หน้าแรก
บุคลากร
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อ
 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ฝ่ายประสิทธิภาพองค์กร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
แผนงานโครงการ
โครงการประจำปี
กิจกรรมประจำปี
 
แผนงานโครงการ
 
ฝ่ายประสิทธิภาพองค์กร

แบบฟอร์มยืนยันข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน (ค่าสาธารณูปโภค)

แบบฟอร์มยืนยันข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน (เงินรายได้)
แบบประเมินโครงการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุขอาคันตุกะหรือ
ผู้นำต่างประเทศ

แบบประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่
มาตรฐานสากล

แบบประเมินโครงการนิทรรศการทางวิชาการและการทาง

ด้านศิลปวัฒนธรรม
แบบติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ ตผ.1- ตผ.7)
แบบติดตามและประเมินผลโครงการ สบศ.
แบบประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
แบบประเมินโครงการพัฒนาชีวิตนักเรียนนักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนใต้

 
แบบประเมินโครงการวิจัยทางการศึกษา
แบบประเมินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาต่อปริญญา โท-เอก

แบบประเมินโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของ สบศ.
แบบติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ ตผ.1- ตผ.7)
แบบประเมินโครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้สู่ประชาชน

ตามแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง ปี 2555
แบบประเมินโครงการแสดงโขน
แบบติดตามและประเมินผลโครงการ สบศ.
แบบประเมินยุทธศาสตร์ ประจำปี 2553
แบบประเมินยุทธศาสตร์ ประจำปี 2552
คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีพ.ศ. 2553 ตามแบบ ตผ.1-ตผ.7

กลับหน้าหลัก