หน้าแรก
บุคลากร
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อ
 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
 
แผนงานโครงการ
โครงการประจำปี
กิจกรรมประจำปี
 
ฝ่ายติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2560 - 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

อกสารประชุมคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารประชุมคณะกรรมการติดตาม เร่งรัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบฟอร์มรายงานค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563

แบบฟอร์มติดตามงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบฟอร์มติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุน (ต.ผ.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบฟอร์มยืนยันข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน (ค่าสาธารณูปโภค)

แบบฟอร์มยืนยันข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน (เงินรายได้)
แบบประเมินโครงการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุขอาคันตุกะหรือ
ผู้นำต่างประเทศ

แบบประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่
มาตรฐานสากล

แบบประเมินโครงการนิทรรศการทางวิชาการและการทาง

ด้านศิลปวัฒนธรรม
แบบติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ ตผ.1- ตผ.7)
แบบติดตามและประเมินผลโครงการ สบศ.
แบบประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
แบบประเมินโครงการพัฒนาชีวิตนักเรียนนักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนใต้

 
แบบประเมินโครงการวิจัยทางการศึกษา
แบบประเมินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาต่อปริญญา โท-เอก

แบบประเมินโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของ สบศ.
แบบติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ ตผ.1- ตผ.7)
แบบประเมินโครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้สู่ประชาชน

ตามแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง ปี 2555
แบบประเมินโครงการแสดงโขน
แบบติดตามและประเมินผลโครงการ สบศ.
แบบประเมินยุทธศาสตร์ ประจำปี 2553
แบบประเมินยุทธศาสตร์ ประจำปี 2552
คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีพ.ศ. 2553 ตามแบบ ตผ.1-ตผ.7