หน้าแรก
บุคลากร
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อ
 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ฝ่ายประสิทธิภาพองค์กร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
แผนงานโครงการ
โครงการประจำปี
กิจกรรมประจำปี
 
แผนงานโครงการ
 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ


แบบฟอร์มการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้ันฐาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีการศึกษา 2/2562
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ไปพลางก่อนของหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ไป พลางก่อนของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวทางการบริหารงบประมาณงบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่ืน ประจำปี พ.ศ.2563 
จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 1) 

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ระยะ 3 ปี
(ปีงบประมาณ 2563 - 2565)

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุน รายการครุภัณฑ์งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

จัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งวดที่ 2 (25/04/2561) 

จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ปีการศึกษา 1/2561
(05/04/2561)
 

งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (16/11/60)

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ภาคเรียนที่ 2/2560  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

กลับหน้าหลัก