หน้าแรก
บุคลากร
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อ
 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
แผนงานโครงการ
โครงการประจำปี
กิจกรรมประจำปี
 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ


มาตรการประหยัดงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบฟอร์มการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้ันฐาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีการศึกษา 2/2562
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ไปพลางก่อนของหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ไป พลางก่อนของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวทางการบริหารงบประมาณงบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่ืน ประจำปี พ.ศ.2563 
จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 1) 

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ระยะ 3 ปี
(ปีงบประมาณ 2563 - 2565)

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุน รายการครุภัณฑ์งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

กลับหน้าหลัก