หน้าแรก
บุคลากร
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อ
 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ฝ่ายประสิทธิภาพองค์กร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
แผนงานโครงการ
โครงการประจำปี
กิจกรรมประจำปี
 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ


รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 ประจำปีงบ

ประมาณ 2560 (20/04/60)

แบบฟอร์มการจัดทำงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561

(7/11/59)
แบบฟอร์มการจัดทำรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2561 (7/11/59)
แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 1 (18/10/59)
ขออนุมัติจัดทำแผนการประชุมสัมมนา และฝึกอบรม ซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (12/10/59)
สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามที่สำนักงบประมาณจัดสรร ในงวดที่ 1 - 2
(7/10/59)
บลงทุน/ค่าครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 (7/10/59)
ครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (7/10/2559)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
งบลงทุนประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2560
 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 

  กรอบงบประมาณจากเงินรายได้ พ.ศ.2560 

แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

แบบฟอร์มการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 2 

จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกาจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559
ปีการศึกษาที่ 1/2559
(งวด 2) 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2559 (งวด 2) 

แบบฟอร์มบันทึกข้อมุล รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

  แบบฟอร์มค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและงบครุภัณฑ์ งบประมาณ

ปี 2560-2564 

แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 
แผนการประชุมสัมมนาและฝึกอบรมซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วม

ประจำปีงบประมาณ  2559 

  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2559

  แนวทางการบริหารงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ประจำปี

งบประมาณ  2559

 
ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

รายการครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

  แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี

งบประมาณ 2559

  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและหลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการศึกษา

สำหรับนักเรียนนักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำหรับนักเรียนนักศึกษา

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษาที่ 1/2558

  จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษาที่ 1/2558 

  แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  คำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2558

  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการตรวจประเมินและรับรอง

แบบอาคารเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน

  แบบฟอร์มกิจกรรม / โครงการ นำเสนอของบประมาณที่จะดำเนิน

การพร้อมรายละเอียดดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  แบบฟอร์มการจัดทำประมาณรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น และรายจ่าย

ที่เป็นต้นทุนคงที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนประจำปี

งบประมาณ 2559 (แก้ไข)

  แบบฟอร์มงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบครุภัณฑ์

ประจำปี 2559 - 2561

  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558
     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (งวดที่ 1)


  งบครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558

  แบบฟอร์มจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558

  การจัดทำคำของบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปี

งบประมาณ 2557(เพิ่มเติม)

 
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  แบบฟอร์มจัดทำประมาณรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น ประจำปี

งบประมาณ 2558
  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

พ.ศ.2557  ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
  แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ 2557
 
รายการครุภัณฑ์และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 

กลับหน้าหลัก