หน้าแรก
บุคลากร
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อ
 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ฝ่ายประสิทธิภาพองค์กร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
แผนงานโครงการ
โครงการประจำปี
กิจกรรมประจำปี
 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ

จัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งวดที่ 2 (25/04/2561) 

จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ปีการศึกษา 1/2561
(05/04/2561)

งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (16/11/60)

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ภาคเรียนที่ 2/2560  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
(10/11/60)
 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
  (10/11/60)

แบบฟอร์มรายจ่ายประจำที่จำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2562 (26/09/60)

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดโครงการงบอุดหนุน

และรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ 2562 (25/09/60)

แบบฟอร์มการจัดทำของบลงทุน ประจำปีงบ

ประมาณ 2562 (25/09/60)

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 ประจำปีงบ

ประมาณ 2560 (20/04/60)

แบบฟอร์มการจัดทำงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561

(7/11/59)
แบบฟอร์มการจัดทำรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2561 (7/11/59)
แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 1 (18/10/59)
ขออนุมัติจัดทำแผนการประชุมสัมมนา และฝึกอบรม ซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (12/10/59)
สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามที่สำนักงบประมาณจัดสรร ในงวดที่ 1 - 2
(7/10/59)
บลงทุน/ค่าครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 (7/10/59)
ครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (7/10/2559)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
งบลงทุนประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2560
 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 

  กรอบงบประมาณจากเงินรายได้ พ.ศ.2560 

แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

แบบฟอร์มการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 2 

จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกาจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559
ปีการศึกษาที่ 1/2559
(งวด 2) 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2559 (งวด 2) 

แบบฟอร์มบันทึกข้อมุล รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

  แบบฟอร์มค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและงบครุภัณฑ์ งบประมาณ

ปี 2560-2564 

แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 
แผนการประชุมสัมมนาและฝึกอบรมซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วม

ประจำปีงบประมาณ  2559 

  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2559

  แนวทางการบริหารงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กลับหน้าหลัก