หน้าแรก
บุคลากร
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อ
 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
 
แผนงานโครงการ
โครงการประจำปี
กิจกรรมประจำปี
 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ


ผังการจัดทำคำของบประมาณ
คู่มือการจัดทำแผนและงบประมาณ

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 1) 

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ระยะ 3 ปี
(ปีงบประมาณ 2563 - 2565)

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุน รายการครุภัณฑ์งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 

จัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งวดที่ 2 (25/04/2561) 

จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ปีการศึกษา 1/2561
(05/04/2561)
 

งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (16/11/60)

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ภาคเรียนที่ 2/2560  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
(10/11/60)
 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
  (10/11/60)

แบบฟอร์มรายจ่ายประจำที่จำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2562 (26/09/60)

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดโครงการงบอุดหนุน

และรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ 2562 (25/09/60)

แบบฟอร์มการจัดทำของบลงทุน ประจำปีงบ

ประมาณ 2562 (25/09/60)

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 ประจำปีงบ

ประมาณ 2560 (20/04/60)

แบบฟอร์มการจัดทำงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561

(7/11/59)
แบบฟอร์มการจัดทำรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2561 (7/11/59)
แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 1 (18/10/59)
ขออนุมัติจัดทำแผนการประชุมสัมมนา และฝึกอบรม ซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (12/10/59)
สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามที่สำนักงบประมาณจัดสรร ในงวดที่ 1 - 2
(7/10/59)
บลงทุน/ค่าครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 (7/10/59)

กลับหน้าหลัก